Có 1 kết quả:

lián bì ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to join jade annuli
(2) fig. to combine two good things