Có 1 kết quả:

lián huán huà ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lianhuanhua (graphic novel)