Có 1 kết quả:

lián huán jì

1/1

lián huán jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) interlocked stratagems
(2) CL:條|条[tiao2]