Có 1 kết quả:

lián yòng

1/1

lián yòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to continue using
(2) use together with sth
(3) use next