Có 1 kết quả:

lián jié xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

tie (music)