Có 1 kết quả:

lián zhuì

1/1

lián zhuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put together
(2) linking
(3) successive
(4) a cluster