Có 1 kết quả:

lián zhuì dòng cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

linking verb