Có 1 kết quả:

lián xì

1/1

lián xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to link
(2) to connect