Có 1 kết quả:

lián xì cí

1/1

lián xì cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

copula (linguistics)