Có 1 kết quả:

lián xù bù duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) continuous
(2) unceasing