Có 1 kết quả:

lián xù jiè zhì lì xué

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mechanics of a continuous medium
(2) fluid mechanics