Có 1 kết quả:

lián xù hán shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

continuous function