Có 1 kết quả:

lián xù xìng

1/1

lián xù xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

continuity