Có 1 kết quả:

lián xù fàn

1/1

lián xù fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) successive offenses
(2) serial crime