Có 1 kết quả:

lián xù tǒng jiǎ shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(math.) the continuum hypothesis