Có 1 kết quả:

lián xù biàn diào

1/1

Từ điển Trung-Anh

tone sandhi