Có 1 kết quả:

lián jiā

1/1

lián jiā

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái néo đập lúa