Có 1 kết quả:

lián hào

1/1

lián hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) consecutive serial numbers
(2) chain (of supermarkets, hotels etc)
(3) hyphen