Có 1 kết quả:

lián jīn

1/1

lián jīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) husbands of sisters
(2) brothers-in-law
(3) extremely close (of a relationship)

Một số bài thơ có sử dụng