Có 1 kết quả:

lián cí

1/1

lián cí

phồn thể

Từ điển phổ thông

liên từ

Từ điển Trung-Anh

conjunction