Có 1 kết quả:

lián guàn

1/1

lián guàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to link up (disparate elements)
(2) coherent (narrative, argument etc)