Có 1 kết quả:

lián tī dài dǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to kick and beat (idiom)