Có 1 kết quả:

lián zǎi

1/1

lián zǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) serialized
(2) published as a serial (in a newspaper)