Có 1 kết quả:

lián tōng

1/1

lián tōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to connect
(2) to communicate
(3) to relate
(4) (math.) connected

Một số bài thơ có sử dụng