Có 1 kết quả:

lián suǒ

1/1

lián suǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to interlock
(2) to be linked
(3) chain (store etc)