Có 1 kết quả:

lián suǒ diàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

chain store