Có 1 kết quả:

lián duì

1/1

lián duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

company (of troops)