Có 1 kết quả:

lián yīn

1/1

lián yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tuplet (music)
(2) sandhi (phonetics)