Có 1 kết quả:

lián yīn fú

1/1

lián yīn fú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tuplet (music)