Có 1 kết quả:

lián tǐ yīng

1/1

lián tǐ yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

conjoined twins