Có 1 kết quả:

zhōu suì

1/1

zhōu suì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

one full year (e.g. on child's first birthday)