Có 1 kết quả:

zhōu ér fù shǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the cycle comes back to the start (idiom); to move in circles
(2) the wheel comes full circle