Có 1 kết quả:

jìn liào

1/1

jìn liào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feed (a machine)
(2) foreign goods (abbr. of 進口資料|进口资料)