Có 1 kết quả:

jìn xiàn

1/1

jìn xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to offer as tribute

Một số bài thơ có sử dụng