Có 1 kết quả:

jìn gòng

1/1

jìn gòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to offer tribute
(2) to pay tribute that a vassal owes to his suzerain