Có 1 kết quả:

jìn shēn

1/1

jìn shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get oneself promoted to a higher rank