Có 1 kết quả:

jìn shēn zhī jiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

stepping-stone to greater power or higher rank