Có 1 kết quả:

jìn jūn

1/1

jìn jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to march
(2) to advance