Có 1 kết quả:

jìn tuì zhōng shéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to advance or retreat, each has its rules (idiom from Zhuangzi); many translations are possible