Có 1 kết quả:

jìn tuì wú lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have no alternative (idiom)