Có 1 kết quả:

jìn dào ruò tuì ㄐㄧㄣˋ ㄉㄠˋ ㄖㄨㄛˋ ㄊㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) entering the Way, you seem to coil back (Laozi 老子, the Book of Dao 道德经, Chap. 14)
(2) progress in the Dao can seem illusory