Có 1 kết quả:

yì chén duàn yāng ㄧˋ ㄔㄣˊ ㄉㄨㄢˋ ㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. kicking up the dust and breaking the harness
(2) fig. to ride like the wind (idiom)