Có 1 kết quả:

yì sàn

1/1

yì sàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to vaporize
(2) to dispel