Có 1 kết quả:

bī shàng liáng shān

1/1

bī shàng liáng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) driven to join the Liangshan Mountain rebels
(2) to drive to revolt
(3) to force sb to desperate action