Có 2 kết quả:

bī gōngbī gòng

1/2

bī gōng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bức cung

bī gòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to extort a confession