Có 1 kết quả:

bī gòng xìn

1/1

bī gòng xìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to obtain confessions by compulsion
(2) confession under duress