Có 1 kết quả:

bī zhài

1/1

bī zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to press for payment of debts
(2) to dun