Có 1 kết quả:

bī liáng wéi chāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to force an honest girl into prostitution (idiom)
(2) to debauch