Có 2 kết quả:

dòu

1/2

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Vượt qua, quá, hơn. ◎Như: “du hà” 逾河 vượt qua sông, “du tường” 逾牆 leo qua tường, “du kì” 逾期 quá thời hạn, “niên du thất thập” 年逾七十 tuổi hơn bảy mươi.
2. (Động) Trải qua. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Du sổ nguyệt, Vương dĩ thân lão tử ấu, mỗi thiết hoài ức, dĩ ý cáo nữ” 逾數月, 王以親老子幼, 每切懷憶, 以意告女 (Tiên nhân đảo 仙人島) Mấy tháng trôi qua, Vương vì còn cha mẹ già con nhỏ, nhung nhớ thiết tha, ngỏ ý với nàng.
3. (Phó) Càng, càng thêm. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Bất túc dĩ cấm gian tắc tà, loạn nãi du tư” 不足以禁姦塞邪, 亂乃逾滋 (Nguyên đạo 原道) Không đủ để ngăn cấm gian tà, loạn càng tăng thêm.

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quá, vượt ra ngoài

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Vượt qua, quá, hơn. ◎Như: “du hà” 逾河 vượt qua sông, “du tường” 逾牆 leo qua tường, “du kì” 逾期 quá thời hạn, “niên du thất thập” 年逾七十 tuổi hơn bảy mươi.
2. (Động) Trải qua. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Du sổ nguyệt, Vương dĩ thân lão tử ấu, mỗi thiết hoài ức, dĩ ý cáo nữ” 逾數月, 王以親老子幼, 每切懷憶, 以意告女 (Tiên nhân đảo 仙人島) Mấy tháng trôi qua, Vương vì còn cha mẹ già con nhỏ, nhung nhớ thiết tha, ngỏ ý với nàng.
3. (Phó) Càng, càng thêm. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Bất túc dĩ cấm gian tắc tà, loạn nãi du tư” 不足以禁姦塞邪, 亂乃逾滋 (Nguyên đạo 原道) Không đủ để ngăn cấm gian tà, loạn càng tăng thêm.

Từ điển Thiều Chửu

① Vượt qua. Như du hà 逾河 vượt qua sông.
② Hơn.
③ Càng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vượt qua, vượt hơn, hơn: 逾河 Vượt qua sông; 我們情逾骨肉 Chúng tôi còn thân nhau hơn cả ruột thịt;
② Vượt quá;
③ Càng, càng thêm: 他疼痛逾甚 Nó càng đau hơn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt qua — Càng thêm.

Từ điển Trung-Anh

variant of 逾[yu2]

Từ điển Trung-Anh

(1) to exceed
(2) to go beyond
(3) to transcend
(4) to cross over
(5) to jump over

Từ ghép 9