Có 1 kết quả:

yú yuán

1/1

yú yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to run away
(2) to escape